NL / FR

Win een exemplaar van het boek van Joël Dicker

Westrijd Joël Dicker

ARTIKEL 1 – VOORWERP1.1.  De anonieme vennootschap Citroën Belux, met te hoofdzetel Parc de l’Alliance, avenue de Finlande 4-8 in 1420 Braine l’Alleud, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met nummer 0448.813.060, organiseert, op de website http://www.dsautomobiles.be/nl/win-een-exemplaar-van-het-boek-van-joel-dicker.html van Citroën Belux (hierna de “Website”),  een wedstrijd zonder aankoopverplichting genaamd “Win een exemplaar van het boek van Joel Dicker” vanaf 20 december 2016 om 00u00 en zolang de voorraad strekt (hierna de “Wedstrijd”).

 

1.2. De Wedstrijd speelt zich af op het Belgisch en Luxemburgs grondgebied.

 

1.3. Dit reglement (hierna: het “Reglement”) legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de Wedstrijd.

 

 

ARTIKEL 2 - DEELNAMEVOORWAARDEN

 

2.1. De deelneming aan de Wedstrijd staat open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, een internetconnectie heeft, en die woonachtig is in België of het Groothertogdom Luxemburg, met uitzondering van personeelsleden en medewerkers van Citroën Belux, haar distributienet, de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen (met inbegrip van het personeel en medewerkers) die betrokken zijn bij het organiseren van de Wedstrijd, en met uitzondering van familieleden (in de eerste graad of die op hetzelfde adres woonachtig zijn) van personen die behoren tot een van de bovenvermelde categorieën.   

 

2.2. Citroën Belux kan te allen tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de Wedstrijd.

 

2.3 Verloop van de Wedstrijd:

 

Om deel te nemen aan de Wedstrijd (en hierna als “Deelnemer” te worden beschouwd), volstaat het dat de bezoeker van de “Website” die aan de voorwaarden van artikel 2.1 hierboven voldoet:

 

-       Op de CTA in de DS nieuwsbrief te klikken die doorstuurt naar de website http://www.dsautomobiles.be/nl/win-een-exemplaar-van-het-boek-van-joel-dicker.html , het formulier aan te vullen met zijn persoonlijke gegevens en het te verzenden.

-       De 200 eerste deelnemers die ons een formulier bezorgen, winnen een boek van J. Dicker.

 

2.4.      Elke Deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn of haar gegevens. De deelname aan de Wedstrijd is slechts geldig op voorwaarde dat alle gevraagde informatie op het moment van de inschrijving voor de Wedstrijd nauwkeurig en volledig bezorgd  werden. Onvolledige of onjuiste deelnames, alsook elke deelname die onjuiste of onleesbare karakters inhoudt, of die ingediend of bezorgd werd  op een andere manier dan diegene die voorzien worden, of die de in het Reglement bepaalde regels niet respecteren, zullen uitgesloten worden en zullen tot een diskwalificatie leiden.

 

2.5.      De Deelname is strikt persoonlijk en nominatief. Meervoudige deelnames zijn niet toegelaten.

 

2.6.      Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Wedstrijd zullen beschouwd worden als misbruik. Indien er duidelijk sprake is van misbruik, behoudt Citroën Belux zich het recht voor om desbetreffende Deelnemers uit te sluiten.

 

2.7.      Het gebruik van piraterij software, automatisatie van de invulvelden, automatische publicatie, het vervalsen van het formulier, of eender welke andere software of methode waarmee men meermaals kan deelnemen en/of de deelname kan automatiseren is verboden en kan leiden, naast onmiddellijke uitsluiting aan de Wedstrijd, tot het nemen van gerechtelijke stappen voor het uitoefenen van internet-piraterij.

 

2.8.      Deelname door middel van een programma of andere software dan deze gebruikt door het programma van de Website, alsook het aanpassen of manipuleren van de software gebruikt door het programma van de Website, is verboden en zal leiden tot uitsluiting en kan aanleiding geven tot juridische vervolging voor het schenden van het auteursrecht.

 

2.9.      Alle kosten verbonden aan het deelnemen aan de Wedstrijd (telefoon, internetverbinding, ...) zijn geheel voor rekening van de Deelnemer. In geen enkel geval kan de Deelnemer de deelnamekosten verhalen op Citroën Belux.

 

 

ARTIKEL 3 - BEPALING VAN DE WINNAARS

 

3.1.      De prijzen worden toegekend aan de 200 eerste deelnemers die het formulier hebben ingevuld en ingestuurd. Een boek per winnaar.

 

3.2.      Na de sluiting van de Wedstrijd worden de winnaars bekendgemaakt op de Facebook-pagina DS met commentaar.

 

ARTIKEL 4 - PRIJZEN

 

4.1.      De prijzen bestaan uit 200 boeken van Joël Dicker.

 

4.2.      De prijs zal worden opgestuurd naar de winnaar per brief naar het adres dat medegedeeld wordt nadat Citroën Belux contact heeft opgenomen met de winnaars bij wijze van een bericht via Facebook.  

 

            Op 10 oktober 20.00 uur, zodra de winnaars bekend zijn, neemt Citroën Belux contact op met hen via een privébericht zodat ze hun gegevens (naam, voornaam, postadres en e-mail) kunnen doorgeven vóór 13 oktober om 20.00 uur. De winnaars hebben tijd van 10 oktober 18.00 tot 13 oktober 08.00 uur om hun gegevens via een privébericht door te geven om hun prijs (ticket) per post te ontvangen.

 

4.3.      De prijzen zijn ondeelbaar, niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld en moeten aanvaard worden zoals deze worden toegekend.

 

ARTIKEL 5 – AANPASSING VAN DE WEDSTRIJD


5.1.      Citroën Belux houdt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, zonder motivering, en zonder vergoeding van de Deelnemers of derden, de Wedstrijd aan te passen, op te schorten, in te korten, uit te stellen of te beëindigen.

 

5.2.      Indien Citroën Belux de Wedstrijd voortijdig zou moeten te beëindigen als gevolg van ongepast gedrag van een Deelnemer, behoudt Citroën Belux zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen.

 

5.3.      Indien een van de bovenvermelde gebeurtenissen plaatsvindt, zal Citroën Belux dit vermelden op de Website.

 

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID


6.1.      Onder voorbehoud van een grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, kunnen noch Citroën Belux, noch haar personeel, noch derden die worden ingeschakeld in het kader van de Wedstrijd aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die zou ontstaan door of in verband met de deelname aan de Wedstrijd of zou voortvloeien uit de organisatie ervan, de bekendmaking van de winnaars of de (niet) toekenning van de prijzen, ongeacht de oorzaak, oorsprong of de gevolgen daarvan, ook als Citroën Belux geïnformeerd wordt over de risico's van dergelijke schade, inclusief maar niet beperkt tot: 

 

i.          onderbreking of storing van het internet of van de computer van een Deelnemer of een persoon of onderneming betrokken bij de organisatie van de Wedstrijd, of elk ander probleem met betrekking tot telecommunicatienetwerken, computers of servers, computersystemen, internetproviders of computerprogramma's;

ii.         in geval van ongelijke toegang tot de Website of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website;

iii.        in het geval van problemen met betrekking tot het gebruik van de Website, met inbegrip van eventuele gebreken of virussen die deze kunnen infecteren en/of schade toebrengen aan de computerapparatuur en andere eigendommen van de Deelnemer;

iv.        in het geval van incompatibiliteit bij de gebruikte technologieën voor de Wedstrijd en voor foute configuratie van de hardware en/ of software die de Deelnemer gebruikt.

 

6.2.      De deelname aan de Wedstrijd via internet houdt de kennis en aanvaarding in van de eigenschappen en de grenzen van het internet, zoals het desbetreffende technische prestatievermogen, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen. Citroën Belux kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat bepaalde gegevens niet zijn beschermd tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico’s van besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet.

 

6.3.      Citroën Belux verwerpt iedere aansprakelijkheid voor het verlies of diefstal van de prijs, of de frauduleuze handelingen van derden die betrokken zijn met de Wedstrijd. In het bijzonder, is Citroën Belux niet aansprakelijk voor het versturen, eventuele vertragingen bij de levering, noch voor het verlies van de prijzen (tickets) voor zover het versturen verzekerd is door een derde, zonder enige interventie van Citroën Belux.

 

6.4.      Citroën Belux zal de grootste zorg hechten aan de goede werking van de actie en het beheer van de Website. Desondanks is het mogelijk dat de hernomen of meegedeelde informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de Website of op ander (promo)materiaal dat Citroën Belux publiekelijk verspreidt, kunnen niet tegen Citroën Belux gebruikt worden of een verplichting opleggen aan Citroën Belux. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking van Citroën Belux is ook van toepassing op het personeel en derden tussenkomen in de organisatie van de Wedstrijd.

 

ARTIKEL 7 – PERSOONSGEGEVENS


7.1.      Citroën Belux verwerkt persoonsgegevens overgemaakt in het kader van de Wedstrijd in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie.

 

7.2.      De persoonsgegevens van de Deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met het Reglement, om het goede verloop van de Wedstrijd te verzekeren en in het bijzonder om contact op te nemen met de Deelnemers. Ze kunnen ook in een databank opgenomen worden en zijn desgevallend bestemd om te worden gebruikt voor promotionele en publicitaire doeleinden door de Citroën Belux.

 

7.3.      De Deelnemers hebben een recht op toegang tot en wijziging van hun gegevens, alsook een recht op verzet tegen het gebruik van hun gegevens voor doeleinden van direct marketing. Daartoe is het voldoende voor de Deelnemer om een brief naar het volgende adres sturen: Citroën Belux, Park Alliance Avenue Finland 4-8, te 1420 Eigenbrakel, of naar het volgende e-mailadres: crc-acbelux@citroen.com, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart.

 

7.4.      Citroën Belux zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijze van haar verwacht kunnen worden om de gegevens geheim te houden. Bij het deelnemen aan de Wedstrijd op de Website, en betreffende het delen van de foto via de Website, erkent de Deelnemer evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is.

 

ARTIKEL 8 – AANVAARDING EN TOEPASSING VAN HET REGLEMENT

 

8.1.      Het louter deelnemen aan de Wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Reglement in en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

 

8.2.      Elke klacht in verband met de Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de zeven (7) werkdagen volgend op het einde van deze laatste, naar de maatschappelijke zetel van Citroën Belux. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten deze termijn, die niet schriftelijk opgesteld zijn, of waarvan de auteur niet kan worden geïdentificeerd op naam, zullen niet behandeld worden.

 

8.3.      Het Wedstrijdreglement kan op elk moment geraadpleegd worden via de volgende webpagina: http://www.dsautomobiles.be/nl/win-een-exemplaar-van-het-boek-van-joel-dicker.html

 

8.4.      De Wedstrijd is onder toezicht gesteld van Citroën Belux. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal Citroën Belux elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van de Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en onherroepelijk.

 

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

9.1.      Deelnemers verplichten zich ertoe in geval een geschil over de toepassing of de interpretatie van het Reglement, om eerst een minnelijke schikking met Citroën Belux na te streven alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

 

9.2.      Indien enige bepaling van de voorwaarden van het Reglement nietig of ongeldig moet worden geacht, behouden de andere bepalingen van het Reglement hun volledige rechtskracht. 

 

9.3.      Het Reglement en het verloop van de Wedstrijd zelf is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.