Ga naar inhoud
WETTELIJKE VERMELDINGEN

De website, bereikbaar via www.dsautomobiles.be / .lu (hierna « Site »), is bedoeld voor de persoonlijke gegevens van haar gebruikers. Toegang tot en gebruik van deze Site is onderworpen aan de hieronder beschreven « Juridische Kennisgeving », alsook aan de toepasselijke wet(ten) en/of regelgeving(en).


Verbinding met en toegang tot deze Site impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Juridische Kennisgeving. De Site is ontwikkeld en uitgegeven door Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles Beperkt Vereenvoudigde Onderneming (ontwerp Automobiles Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles., 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy, RCS city: Versailles, SIRET number: 81491122800033).


Klantendienst

Verantwoordelijke voor publicatie van de Site:
Stellantis BELUX

Bourgetlaan 20 - 1130 Brussel

Belgium

RPR 0403.461.107
FSMA-nummer: 102185cA

Toezichthoudende autoriteit:
Federale Overheidsdienst Economie
Algemene Directie Controle en Bemiddeling
WTC III
Simon Bolivarlaan 30,
B-1000 BRUSSEL
Ondernemingsnummer 0314.595.348
Internet: http://mineco.fgov.be 

Stellantis BELUX behoudt zich het recht voor wijzigingen en actualiseringen door te voeren aan onderhavige Juridische Kennisgeving zonder voorafgaandelijke kennisgeving, inclusief aan elementen, producten en diensten aangeboden op de Site. Al deze wijzigingen zijn bindend voor gebruikers. Zij dienen dan ook de Juridische Kennisgeving die betrekking heeft op deze Site te consulteren. Onderhavige Juridische Kennisgeving valt onder het gezag van de Belgische wetgeving.

Intellectuele eigendomsrechten

 

Stellantis BELUX stelt de gebruikers van deze Site in kennis van het feit dat talrijke elementen ervan:
1. bescherming genieten via de wetgeving met betrekking tot auteursrechten: het gaat onder andere om foto's, artikelen, tekeningen, animaties, opnamen in audio- of videoformaat, ...;
2. en/of bescherming genieten via de wetgeving aangaande tekeningen en modellen: hieronder de voertuigmodellen die weergegeven worden op de Site ;
3. bescherming genieten via het merkenrecht: dit omvat onder andere het merk « Citroën », het logo de « dubbele chevron », het merk « DS », het logo « DS », alsook de merken van de voertuigmodellen die weergegeven worden op de Site. De aldus beschermde elementen zijn eigendom van DS Automobiles, haar filialen, de ondernemingen van de groep Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles of van derden die toestemming hebben gegeven aan Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles deze elementen te gebruiken. Als zodanig is om het even welke reproductie, representatie, gebruikmaking, aanpassing, wijziging, vertaling, commercialisatie, in haar geheel of gedeeltelijk en op welke wijze of via welk medium dan ook (papier, digitaal, ...), verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Stellantis BELUX of van de onderneming die eigenaar is van genoemde elementen, behalve voor de uitzonderingen voorzien in de wet, op straffe van het uitmaken van een strafrechtelijke schending van auteursrechten en/of tekeningen en modellen en/of merken, op straffe van gevangenisstraf en boetes in overeenstemming met de van kracht zijnde toepasselijke wetten. De merken en logo’s van de software weergegeven op deze Site zijn het eigendom van de respectievelijke bedrijven die ze beheren, en ze mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van deze ondernemingen. Deze merken omvatten, maar zijn niet noodzakelijke beperkt tot, alle software die niet specifiek vernoemd is in onderhavige Juridische Kennisgeving.

Informatie met betrekking tot producten

De informatie en illustraties weergegeven op de pagina's van deze Site hebben een algemeen informatief karakter en hebben geen contractuele waarde. De informatie mag gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Daarnaast zijn alle weergegeven prijzen aanbevolen maximumverkoopprijzen voor België en het Groothertogdom Luxemburg en zijn deze niet bindend voor DS Automobiles, noch voor aan haar gelieerde ondernemingen en evenmin voor de leden van haar commerciële netwerk.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat uitsluitend ondertekening van een bestelbon of reservatie bij de verkopende onderneming de werkelijke reservatie of aankoop van een voertuig toestaat.

Informatie met betrekking tot diensten

De op de Site weergegeven diensten zijn deze die door de leden van het deelnemende DS Automobiles netwerk kunnen worden aangeboden. Met betrekking tot onderdelen en accessoires zijn de getoonde prijzen indicatief en exclusief installatie, met uitsluiting van forfaits. De prijzen van deze forfaits zijn enkel geldig tijdens de aangegeven periode.

Het commerciële netwerk van DS Automobiles staat tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden die betrekking hebben op alle producten en diensten die op deze Site beschreven staan.

Wij herinneren u eraan dat de leden van het commerciële netwerk van Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles onafhankelijke ondernemingen zijn, die vrij zijn in het bepalen van hun eigen tarieven en om al dan niet deel te nemen aan de door DS Automobiles voorgestelde activiteiten (inclusief forfaits), en zij zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij via deze Site verstrekken.

Bescherming van persoonlijke gegevens en cookies

 

1 – Persoonlijke gegevens:
Bezoek aan de Site is mogelijk zonder bekendmaking van uw identiteit of andere informatie van persoonlijke aard. Met betrekking tot informatie van persoonlijke aard, die u ons mogelijk dient te verstrekken, heeft u recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze rechten kunt u uitoefenen door het sturen van een brief aan: Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles, Afdeling Klantendienst, Bourgetlaan 20 - 1130 Brussel - Belgium, of per e-mail : klantendienst.

Het verzamelen van bepaalde persoonlijke informatie is nodig om aan uw informatieverzoeken te kunnen voldoen en/of, in voorkomend geval, om uw verzoeken tot inschrijving op een elektronische nieuwsbrief (« mailing list ») te verwerken. 
Overeenkomstig Artikel 9 van de Belgische Wet van 8 december 1992 wordt de informatie die onmisbaar is voor Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles, haar dochterondernemingen en zakelijke netwerken aangegeven door middel van een asterisk op de pagina's van de Site. Overige gevraagde informatie, die optioneel meegedeeld kan worden, is bedoeld om u beter te leren kennen en om de u aangeboden diensten te verbeteren. Behandeling van persoonlijke gegevens die via de Site zijn overgedragen vallen onder een verklaring van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze verklaring kunt u inzien in het openbaar register, beschikbaar op http://www.privacycommission.be. 


2 – Cookies:
De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat de Site voorzien is van een cookiesysteem.
Cookies zijn bestanden die opgeslagen worden op een harde schijf teneinde gemakkelijk op de Site te kunnen navigeren en voor het vaststellen van aanwezigheidsstatistieken. In geen geval bevatten deze cookies persoonlijk identificeerbare gegevens. De gebruiker kan het doorsturen van cookies deactiveren door zijn/haar browserinstellingen te wijzigen. Meer informatie ten aanzien hiervan treft u aan op onze pagina over Cookies.

Wachtwoordbeheer


DS Automobiles stelt u op deze Site verschillende ruimtes ter beschikking waar u toegang kunt verkrijgen tot speciale diensten (bijv. MyDS). Om toegang te verkrijgen tot deze ruimtes dient u uw e-mailadres, achternaam, voornaam, postcode en een wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk, en u dient dan ook de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. U bent als zodanig zelf verantwoordelijk voor ieder gebruik van dit wachtwoord, en Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade veroorzaakt door gebruik van deze ruimtes en/of van dit wachtwoord. 
U dient Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles op de hoogte te stellen van ieder onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of ruimte, en uit te loggen na ieder bezoek aan de Site.

Aansprakelijkheidsbeperking

 

U maakt volledig en uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid gebruik van de Site. Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles en de leden van haar netwerk kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade waaronder met name materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële verliezen die voortkomen uit gebruik van de Site of van de sites die eraan gekoppeld zijn.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat bepaalde producten of diensten aangeboden op de Site in sommige landen onderworpen kunnen zijn aan specifieke beperkende regelgevingen en/of verboden.

DS Automobiles BELUX biedt u op de Site de mogelijkheid om persoonlijke gegevens te verzenden via servers in haar beheer en onder haar verantwoordelijkheid zodat u op de hoogte wordt gehouden van bepaalde artikelen of documenten weergegeven op de Site waarvoor u belangstelling heeft. Als zodanig is Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles niet verantwoordelijk voor geschreven berichten van gebruikers aan een correspondent via de Site. Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles kan niet aansprakelijk gesteld worden voor berichten waarvan zij niet de auteur is en waarover zij geen enkele controle kan uitoefenen.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

 

Gebruikers van de Site gaan akkoord met het respecteren van deze Juridische Kennisgeving en met het op verantwoorde wijze gebruiken van de Site. De gebruiker wordt geacht de Juridische Kennisgeving te hebben aanvaard, door het loutere consulteren van de Site. Ieder bezoek aan de Site impliceert aanvaarding van de laatste versie van de Juridische Kennisgeving. Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site. Gebruikers moeten met name hun technische apparatuur beschermen tegen eender welke vorm van aantasting door virussen en/of inbraakpogingen, aangezien Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles hiervoor niet aansprakelijk kan gesteld worden.

Hyperlinks

Het implementeren van een hyperlink naar de Site vereist voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles.

Hoe dan ook is Stellantis Belux N.V., Invoerder van het merk DS automobiles op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, producten of diensten die worden aangeboden op de Sites waarmee zij is gelinkt door middel van hyperlinks of via enige andere vorm van koppeling, zoals Mister Auto.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Site en de Juridische Kennisgeving valt onder het gezag van de Belgische wetgeving. In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de inhoud van de Site, is uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, tenzij anders voorgeschreven door dwingende wettelijke bepalingen.

Inschrijving nieuwsbrief